Onderwijs

Internationale relaties

Beurzen Europacollege

Gedurende 16 jaar financierde het Fonds de jaarlijkse toekenning van 4 volledige studiebeurzen aan Belgische studenten die wensten te studeren aan het Europacollege in Brugge of in Natolin in Polen. Deze steun is in 2019 beëindigd.

Alle laureaten

BAEF - Belgian American Education Foundation

Het Fonds financiert verschillende studiebeurzen voor Belgische studenten die tot de beste Amerikaanse universiteiten worden toegelaten.

Antropologie van het hedendaagse Europa

De Leerstoel benadert de kwestie van de Europese eenwording vanuit een nieuw perspectief dat de bestaande juridische, politieke en economische benaderingen aanvult. Het benadert de adhesie van de Europeanen via een antropologische, infra-politieke dimensie, uitgaande van het dagelijks leven van de inwoners. Daartoe maakt zij gebruik van diverse middelen (bijv. online cursussen, certificeringstrainingen, televisieprogramma’s, enz.) om haar kennis te verspreiden en een breed publiek te bereiken. De opening van een permanente academische post is gepland vanaf 2023, zodat de aanpak permanent kan worden gemaakt.

Brouwwetenschappen

Brouwbeurzen AB InBev

In samenwerking met de brouwerijgroep AB InBev heeft het Fonds bijna 25 jaar lang jaarlijks beurzen voor onderzoek in brouwerijwetenschappen toegekend aan veelbelovende jonge wetenschappers teneinde het technische en wetenschappelijke inzicht in mout en bier te bevorderen.

 

Alle beurzen

Burgerschap

Leerstoel Filantropie

Voortbouwend op de pioniersrol van de HEC-ULg bij het onderzoeken van alle vormen van particuliere non-profitinitiatieven, heeft de Baillet Latour Leerstoel een reflectie uitgevoerd over de verschillende modaliteiten en facetten van ‘social investment’ en filantropie.

Leerstoel European values

Het Fonds heeft deze Leerstoel gedurende 6 jaar gesteund. Deze werd gezamenlijk opgericht door de UCLouvain en de UAntwerpen en was gewijd aan de studie van de Europese waarden en de grondbeginselen van het Europese project - verdediging van de democratie en de beginselen van de rechtsstaat, menselijke waardigheid en gelijkheid van mannen en vrouwen - en hun actualiteit.

Alle foto's

Leerstoel Hedendaagse Islam

De Leerstoelen Hedendaagse Islam, die in 2015 werden opgericht aan de UCLouvain via het CISMOC (Centre Interdisciplinaire d'Études de l'Islam dans le Monde Contemporain) en aan de Universiteit Gent bij MENARG (de Middle East and North Africa Research Group) in een geest van samenwerking en synergie, hebben tot doel de studie van de hedendaagse islam te bevorderen, vanuit een interdisciplinair oogpunt, rekening houdend met de diversiteit van de manieren waarop men vandaag moslim is. Het Fonds Baillet Latour heeft deze leerstoelen gedurende 6 jaar ondersteund.

 

Alle foto's

Kazerne Dossin

Vandaag vormt de oude kazerne (vanwaaruit tussen 1942 en 1944 meer dan 26.000 joden en zigeuners werden weggevoerd) samen met het museumgebouw een baken van herinnering, waar naast het Belgische verhaal van de Holocaust ook de mechanismen achter de schending van de mensenrechten, vroeger en nu, worden geanalyseerd.

Jeugd

Woordenboek Frans/gebarentaal

Een multidisciplinair team van de Universiteit van Namen is bezig met de ontwikkeling van een nieuw tweetalig contextueel woordenboek Frans/gebarentaal. Het is het resultaat van recent onderzoek naar gebarentaal en informatica en is bedoeld voor een breed publiek (dove kinderen, gezinnen, leraren, vertalers, tolken ...). Dit contextuele woordenboek zal gebruik maken van videoproducties in gebarentaal en de Franse vertalingen hiervan om een repertorium van tweetalige teksten aan te maken die dan uiteindelijk gratis in de beide talen kunnen worden geraadpleegd. De opzet er van maakt het toepasbaar op andere combinaties van vocale en gebarentaal zoals Engels of Nederlands. Veel tolken in gebarentaal in Europa zouden van deze innovatie kunnen profiteren.

Jeugd en integratie

Jeugd en participatie

Sinds 2013 stimuleert het Fonds Baillet Latour met het initiatief ‘l’Extrascolaire au cœur de l’intégration’ de deelname van kinderen in precaire situaties aan kwaliteitsvolle buitenschoolse activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In België kan 30% van de kinderen die in een huishouden leven waar het risico op armoede groot is, niet regelmatig deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten buitenshuis. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leeft 40% van de kinderen in een gezin dat in armoede dreigt af te glijden. Naschoolse opvang speelt echter een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en is een doeltreffende hefboom om hun ontwikkeling te verbeteren. Via 7 projectoproepen in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting zijn bijna 150 projecten gefinancierd, waardoor enkele duizenden kinderen de kans hebben gekregen zich te ontplooien en verder te ontwikkelen.

Alle foto's

Teach for Belgium

Teach for Belgium werkt samen met middelbare scholen (zowel Nederlandstalige als Franstalige) om het verband tussen een lage sociaaleconomische achtergrond en slechte schoolprestaties te doorbreken. Teach for Belgium biedt een programma voor de selectie, opleiding en ondersteuning van geëngageerde personen om les te geven in vakken waaraan een tekort is in scholen met een zwakke sociaaleconomische status. Het idee is dat het de leraar is die zijn pedagogiek aanpast om ervoor te zorgen dat alle leerlingen hun persoonlijke capaciteiten maximaal zouden kunnen benutten. Op die manier worden ze gemotiveerd om hun plaats te vinden in de maatschappij.

Alle foto's

Kinderkoor Equinox

Het Equinox-project, ondersteund door het Fonds sinds 2013, is gewijd aan de oprichting en ontwikkeling van kinderkoren. Het doel is om de artistieke kwaliteiten van de leraren en de jonge muzikanten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth te delen met een publiek dat er normaal gezien geen toegang toe heeft: kinderen uit achtergestelde buurten in België of kinderen uit arme, geïsoleerde en vaak door conflicten geteisterde regio’s in het buitenland.

Fondation pour l'enseignement

De Fondation pour l’Enseignement wil, met de steun van het Fonds Baillet Latour, de samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven versterken. Ze streeft naar hoogstaand onderwijs, door middel van een innovatieve benadering, originele projecten waarbij de verschillende actoren worden ingezet, en concrete, op nauwkeurige analyses gebaseerde voorstellen.

United World Colleges

United World Colleges is een internationale beweging die wereldwijd een unieke educatieve ervaring biedt om intercultureel begrip te bevorderen. UWC doet dat door jongeren uit de hele wereld samen te brengen voor hetzij een intensief en uitgebreid educatief programma om in twee jaar een internationaal bachelordiploma te behalen, hetzij zomercursussen van twee à drie weken. Beurzen worden gefinancierd door het Fonds.

Music fund

Music Fund zamelt muziekinstrumenten in en herstelt ze, om die daarna aan scholen in België en in ontwikkelingslanden te schenken. Daarnaast ondersteunt deze organisatie jonge muzikanten, ontwikkelt ze muzikale pedagogie, initieert ze workshops voor de reparatie van instrumenten en leidt ze technici-reparateurs op.

AREA+

Area+, gevestigd op de site aan de Dieweg in Ukkel, is een therapeutische middelbare school voor adolescenten in crisis. De werking is gebaseerd op een multidisciplinaire aanpak die therapeutische hulp, onderwijs, sport en artistieke workshops combineert.

SIMM

Het Fonds Baillet Latour ondersteunt de oprichting van een onafhankelijk en internationaal onderzoekplatform, SIMM (Social Impact of Making Music). Het onderzoeksgebied richt zich op het analyseren van de sociale impact van het leren van muziek, voornamelijk vanuit het oogpunt van degenen die dergelijke sociaal-artistieke programma’s volgen. Het onderzoekplatform is gevestigd in Brussel, maar de ambitie is enerzijds om een interfacultair en interuniversitair research-platform te worden (bijvoorbeeld met de London Guildhall School) en anderzijds om samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met onderzoekers en universiteiten uit het Zuiden (bijvoorbeeld Bogota, Kinshasa, Tel Aviv ...).

TADA

TADA (Toekomst Atelier de l'Avenir) heeft een directe impact op honderden sociaal kwetsbare jongeren in Brussel door middel van intensieve buitenschoolse activiteiten. Sinds 2013 organiseert het Atelier in Molenbeek, Kuregem, Schaarbeek en Sint-Joost verschillende zaterdagscholen voor jonge tieners die in precaire omstandigheden zijn geboren. De cyclus duurt 3 jaar en biedt kinderen van 10 tot 14 jaar de mogelijkheid om te wennen aan de verschillende realiteiten van de arbeidswereld en de maatschappij via workshops die worden geleid door vrijwillige professionals (ondernemers, verpleegkundigen, monteurs, advocaten, ...). Bedoeling is om hen te helpen persoonlijke vaardigheden te verwerven, zoals kritisch denken, het vermogen om te argumenteren, zelfvertrouwen, enz. om hun ontwikkeling en sociale integratie te bevorderen.

REMUA

ReMuA bevordert sociale integratie en gelijke kansen door de collectieve beoefening van muziek en bevordert het recht op cultuur voor iedereen, vooral jonge mensen. Door kinderen uit achtergestelde buurten intensieve muzikale lessen aan te bieden, zowel tijdens als na school (5 uur per week collectieve muzikale les gedurende minimum drie jaar), combineert ReMuA een educatief, sociaal en artistiek doel (kunnen zingen en een muziekinstrument kunnen bespelen). Toegankelijkheid (uitlenen van instrumenten, gratis projecten) en het zoeken naar artistieke excellentie vormen de hoeksteen van een innovatieve pedagogiek waarbij socialisatie centraal staat. Het koor en het orkest zijn hierbij de sociale plaatsen waar de kinderen en jongeren hun socialisatievaardigheden ontwikkelen. Het succes van het project is gebaseerd op een methode aangepast aan het publiek (bestaande uit 80% kinderen uit kansarme buurten), een specifiek educatief programma en sterke culturele partnerschappen (professionele orkesten en gerenommeerde culturele instellingen). De toegekende financiering moet ReMuA in staat stellen om de duurzaamheid van de activiteiten en de ontwikkeling ervan op aanvullende scholen te garanderen.

URBAN YOUTH GAMES

De Urban Youth Games werden opgestart door Jacques Borlée vanuit de hoop om alle jongeren, ongeacht herkomst of woonplaats, de kans te bieden hun dromen te beleven en hun eigen talenten te ontplooien door de sport.

De Urban Youth Games bestaan uit sportcompetities tijdens dewelke de lagere scholen van verscheiden steden worden uitgenodigd om sport te beoefenen in gemengde ploegen die kinderen van 10 tot 12 jaar samenbrengen rond de waarden van de sport : uitmuntendheid, team spirit, respect voor anderen, inclusie en openheid.

De eerste editie van de spelen vond plaats in Molenbeek in 2019. Na een onderbreking van de spelen omwille van de Covid crisis, vond een hybride versie van de spelen plaats in september-oktober 2021. Aldus werden 6 ‘on site’ evenementen in Molenbeek, Gent en in de Provincie Luik gecombineerd met een digitale challenge van 6 weken teneinde de jongeren te motiveren en hen (nieuwe) hoop te geven bij het begin van het schooljaar.   

Alle fotos

Ondernemerschap

VentureLab

Met de steun van het Fonds heeft HEC-ULiège het VentureLab kunnen oprichten, een ‘ecosysteem’ voor begeleiding van ondernemerschap voor studenten en jonge afgestudeerden uit het hoger onderwijs in de provincies Luik en Luxemburg. Dankzij het VentureLab kunnen in de regio talrijke veelbelovende ondernemingsprojecten worden opgestart.

Vocatio beurzen

Het hoofddoel van Vocatio is om jongeren in staat te stellen om een levensproject tot een goed einde te brengen en hun talenten en/of hun maatschappelijke ambities te ontplooien door de toekenning van beurzen waarvan de financiering wordt ondersteund door het Fonds Baillet Latour.

Duo for a job

Dit mentorprogramma brengt jongeren die wegens hun etnische of geografische afkomst moeilijkheden ondervinden bij de toegang tot de arbeidsmarkt, in contact met 50 plussers die ervaring hebben in de door hun gekozen sector, om hen te helpen bij het zoeken naar werk. Duo for a Job beoogt de ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren van immigrantenafkomst te verminderen, etnische diversiteit aan te moedigen en stereotypen en vreemdelingenhaat te bestrijden.

Pulse

Het Fonds steunde het project "Excellence in Entrepreneurship" in samenwerking met de Pulse Foundation voor het opzetten van een programma ter ondersteuning van de groei van jonge ondernemers. Het project, dat wordt geleid door ervaren ondernemers, ondersteunt start-ups in hun evolutie naar een internationale dimensie. De uitdaging is om de geselecteerde ondernemingen tot een aanzienlijk hoger groeiniveau te brengen dan zij zonder het programma zouden hebben gekend. De steun van het Fonds voor dit prachtige project is in 2019 beëindigd.

StoryMe

Het Fonds Baillet Latour heeft deelgenomen aan het proefproject "StoryMe". Dit driejarige project was er op gericht om een samenwerking tot stand te brengen tussen verschillende stichtingen en verenigingen om de ondernemerscapaciteiten van jongeren die een kwalificerende opleiding volgen (technisch en beroepsonderwijs) aan te moedigen en te ontwikkelen.