Onderwijs

Internationale relaties

Leerstoelen Europa-China

De Baillet Latour-leerstoel over de relaties tussen de Europese Unie en China is sinds 2008 in Brugge gevestigd, binnen het departement studie Internationale en Diplomatieke Betrekkingen van de Europese Unie van het Europacollege. Het doel is de interesse te wekken van academici, studenten, publiek en beleidsmakers (Belgische, Europese en internationale) en het multidisciplinaire onderzoek over de betrekkingen tussen de EU en de Volksrepubliek China te stimuleren. Het Fonds steunde ook de leerstoelen EU-China aan de École des sciences politiques et sociales van de UCL en aan het Leuven Centre for Global Governance Studies van de KU Leuven. Die functioneren nu volledig autonoom.

 

Alle foto's

EU-China Center

De missie van dit onderzoekscentrum bestaat erin de snelle ontwikkelingen tussen de Europese Unie en China te begeleiden door middel van interdisciplinair onderzoek wat betreft zaken die van primair belang zijn op het gebied van de Chinees-Europese relaties. Het centrum werd in 2014 opgericht met de financiële steun van het Fonds en maakt deel uit van het departement Internationale Betrekkingen en Diplomatieke Studies van de Europese Unie van het Europacollege in Brugge.

 

Alle foto's

Beurzen Europacollege

Sinds het academiejaar 2003 werden dankzij de steun van het Fonds vier volledige beurzen toegekend aan Belgische studenten die aan het Europacollege willen studeren: twee in Brugge en twee in de andere campus van het Europacollege, in het Poolse Natolin. Sinds twee jaar kunnen ook Chinese studenten hier gebruik van maken.

 

Alle laureaten

Belgisch instituut voor Chinese studies

Het in 1929 opgerichte Belgisch Instituut voor Hogere Chinese Studiën bezit een belangrijke sinologische bibliotheek en biedt wekelijks lessen aan in Chinese kalligrafie en schilderkunst, alsook lessen Chinees. Het instituut organiseert eveneens seminaries en conferenties over de geschiedenis van onze betrekkingen met de Chinese culturele omgeving.

Academia Belgica

Het Fonds ondersteunt een beurs voor een postdoctoraal onderzoek rond het thema ‘I Fiamminghi en Rome’. Een onderzoek naar de Belgisch-Italiaanse betrekkingen, met bijzondere aandacht voor de Belgische bijdrage aan de ontwikkeling van de Italiaanse cultuur en vice versa.

BAEF - Belgian American Education Foundation

Het Fonds ondersteunt de financiering van vijf beurzen voor het verblijf van Belgische studenten in de beste Amerikaanse universiteiten: voor een Master in Development Economics, twee PhD in Computer Science, een Master in Medieval History en een medisch onderzoek in Obesity and type 2 diabetes.

Europa van de Europeanen

De Pascal Lamy Leerstoel «Europa van de Europeanen» behandelt het vraagstuk van de Europese opbouw vanuit een nieuwe dimensie en complementeert de bestaande wettelijke, politieke of economische benaderingen. De adhesie van Europeanen wordt benaderd via een antropologische, infrapolitieke dimensie vertrekkend vanuit het dagelijks leven van zijn inwoners. Daarom implementeert het een verscheidenheid aan middelen (bijv. online cursussen, certificeringstrainingen, televisieprogramma’s, enz.) om zijn kennis te verspreiden en een breed publiek te bereiken. De opening van een definitieve academische post is gepland vanaf 2023, waardoor de aanpak bestendigd kan worden.

Brouwwetenschappen

Brouwbeurzen AB-Inbev

Sinds 1995 verleent het Fonds beurzen aan veelbelovende doctoraatstudenten in brouwerijwetenschapen. Het doel is de carrière van jonge wetenschappers te stimuleren en de technische alsook wetenschappelijke kennis van mout en bier te bevorderen.

 

Alle beurzen

Burgerschap

Leerstoel Filantropie

Voortbouwend op de voortrekkersrol van de managementschool HEC-ULg in de exploratie van alle vormen van particuliere non-profitinitiatieven, gaat de leerstoel dieper in op de verschillende vormen en facetten van ‘social investment’ en filantropie.

Social entrepreneurship

Het Fonds ondersteunt de International Comparative Social Enterprise (een onderzoeksproject rond sociale ondernemingen), die als doelstelling heeft de opkomst en ontwikkeling van sociale ondernemingen te analyseren om te kunnen bepalen welke factoren en ondersteuning belangrijk zijn voor deze ontwikkeling.

Leerstoel European values

Deze leerstoel, die in 2015 op initiatief van baron Velge en in samenwerking met de UCL en de Universiteit Antwerpen werd opgericht en door het Fonds Baillet Latour wordt ondersteund, is gewijd aan de studie van de Europese waarden en de grondbeginselen van het Europese project – de verdediging van de democratie en de beginselen van de rechtsstaat, de waardigheid van de menselijke persoon, de gelijkheid man/vrouw … – en de actuele situatie.

 

Alle foto's

Leerstoel Hedendaagse Islam

De leerstoelen Hedendaagse Islam, ondersteund door het Fonds Baillet Latour, werden in 2015 geïntroduceerd aan de UCL door het CISMOC (Centre interdisciplinaire d’études de l’Islam dans le Monde Contemporain) en aan de Universiteit Gent door de MENARG (the Middle East and North Africa Research Group), met als doelstelling samenwerking en synergie. Deze leerstoelen promoten de studie van de hedendaagse islam vanuit een interdisciplinair perspectief, rekening houdend met de talrijke vormen van het vandaag moslim-zijn.

 

Alle foto's

Kazerne Dossin

Vandaag vormt de oude kazerne (vanwaaruit tussen 1942 en 1944 meer dan 26.000 joden en zigeuners werden weggevoerd) samen met het museumgebouw een baken van herinnering, waar naast het Belgische verhaal van de Holocaust ook de mechanismen achter de schending van de mensenrechten, vroeger en nu, worden geanalyseerd.

Wedstrijd in welsprekendheid

Het Fonds Baillet Latour Fonds ondersteunt de activiteiten van de Olivaint-conferentie van België, een opleidingscentrum voor ‘governance’ opgericht in 1954, met als doel om studenten extra training te bieden voor de uitoefening van toekomstige professionele verantwoordelijkheden die getuigen van burgerbetrokkenheid. Jaarlijks wordt een welsprekendheidswedstrijd georganiseerd voor het grote publiek, waarin vele huidige en voormalige leden van de conferentie bijeenkomen. Een onafhankelijke jury beoordeelt de prestaties van studenten. De wedstrijd heeft verschillende prijzen.

Jeugd

Jeugd en integratie

Het Fonds Baillet Latour steunt organisaties die onze maatschappij positief willen veranderen. Hoe? Door jongeren met een migratieachtergrond via buitenschoolse activiteiten beter te integreren. Het vroeg de Koning Boudewijnstichting om deze projectoproep te lanceren en te beheren. De stichting kon daarbij bogen op enerzijds haar kennis van de verenigingssector op het gebied van integratie van immigranten en anderzijds haar eigen interne capaciteiten om dit type projectoproep in goede banen te leiden – van de organisatie van een wedstrijd om de beste projecten tot de samenstelling van jury’s.

 

Alle foto's

Venture philantopy centre

Naar aanleiding van de resultaten behaald dankzij de drie jaar steun van het Fonds heeft die laatste zijn akkoord gegeven voor de ondersteuning van de structurele versterking van Brusselse buitenschoolse verenigingen (minimaal drie jaar) voor de integratie van Brusselse kinderen uit achtergestelde milieus.

Teach for Belgium

Teach for Belgium wil in samenwerking met (zowel Nederlandstalige als Franstalige) secundaire scholen die een aangepaste omkadering hebben, de link verbreken tussen een zwakke sociaaleconomische afkomst en slechte schoolresultaten. De opzet bestaat erin dat de leerkracht zijn of haar leermethode aanpast opdat alle leerlingen hun persoonlijke capaciteiten maximaal zouden kunnen benutten. Op die manier worden ze gemotiveerd om hun plaats te vinden in de maatschappij.

 

Alle foto's

Kinderkoor Equinox

Het Equinox-project, ondersteund door het Fonds sinds 2013, is gewijd aan de oprichting en ontwikkeling van kinderkoren. Het doel is om de artistieke kwaliteiten van de leraren en de jonge muzikanten van de Muziekkapel Koningin Elisabeth te delen met een publiek dat er normaal gezien geen toegang toe heeft: kinderen uit achtergestelde buurten in België of kinderen uit arme, geïsoleerde en vaak door conflicten geteisterde regio’s in het buitenland.

Ateliers Indigo

Het centrum voor expressie en creativiteit Ateliers Indigo lanceert, met de steun van het Fonds Baillet Latour, het project Ateliers Nannetti, waarin de toegankelijkheid van cultuur en kunst opnieuw centraal staat. Deze workshops beeldende kunst zijn opgebouwd rond vier artistieke thema’s, afgestemd op de deelnemers.

Fondation pour l'enseignement

De Fondation pour l’Enseignement wil, met de steun van het Fonds Baillet Latour, de samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven versterken. Ze streeft naar hoogstaand onderwijs, door middel van een innovatieve benadering, originele projecten waarbij de verschillende actoren worden ingezet, en concrete, op nauwkeurige analyses gebaseerde voorstellen.

Stichting Yehudi Menuhin

Het Fonds biedt financiële ondersteuning aan het Music Ambassadors Music Program, georganiseerd door de International Yehudi Menuhin Foundation: een reeks van verblijfplaatsen voor jonge musici uit verschillende culturele verenigingen in Europa om ambassadeurs van deze kunstenaars te maken die de waarden van Yehudi Menuhin ondersteunen en die een nieuw, jong publiek aantrekken.

United world colleges

United World Colleges is een internationale beweging die wereldwijd een unieke educatieve ervaring biedt om intercultureel begrip te bevorderen. UWC doet dat door jongeren uit de hele wereld samen te brengen voor hetzij een intensief en uitgebreid educatief programma om in twee jaar een internationaal bachelordiploma te behalen, hetzij zomercursussen van twee à drie weken. Beurzen worden gefinancierd door het Fonds.

Music fund

Music Fund zamelt muziekinstrumenten in en herstelt ze, om die daarna aan scholen in België en in ontwikkelingslanden te schenken. Daarnaast ondersteunt deze organisatie jonge muzikanten, ontwikkelt ze muzikale pedagogie, initieert ze workshops voor de reparatie van instrumenten en leidt ze technici-reparateurs op.

Sant'Egidio

Het Fonds ondersteunt twee projecten in het kader van de École de la Paix (in de Anneessenswijk en in Molenbeek) op basis van ondersteuning van kansarme kinderen, onderwijs over vrede, kennismaking met de historische cultuur van hun stad en de betrokkenheid bij intergenerationele ontmoetingen tussen allochtonen en autochtonen.

AREA+

AREA+ is een centrum voor jongeren die zich in een crisissituatie bevinden. De werking is gebaseerd op een multidisciplinaire aanpak met een combinatie van therapeutische hulp, onderwijs, sport, kunstworkshops ... Het Fonds verleent steun om de jaarlijkse kosten van vier animatoren en de aankoop van apparatuur te dekken.

Leerstoel advanced imaging technologies for the arts

Deze leerstoel, die deel uitmaakt van het departement Chemie van de Faculteit Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, onderscheidt zich in de chemische analyse van schilderijen. Dankzij dit werk, verwezenlijkt op basis van scans, kan men niet alleen beelden onthullen, maar ook de aanwezige chemische elementen achterhalen. Zo heeft men bijvoorbeeld een ‘overschildering’ aan de achterkant van de panelen van het Lam Gods kunnen ontdekken. Deze gegevens zijn dus van onschatbare waarde voor tal van deskundigen, en met name voor restaurateurs.

SIMM

Het Fonds Baillet Latour ondersteunt de oprichting van een onafhankelijk en internationaal onderzoekplatform, SIMM (Social Impact of Making Music). Het onderzoeksgebied richt zich op het analyseren van de sociale impact van het leren van muziek, voornamelijk vanuit het oogpunt van degenen die dergelijke sociaal-artistieke programma’s volgen. Het onderzoekplatform is gevestigd in Brussel, maar de ambitie is enerzijds om een interfacultair en interuniversitair research-platform te worden (bijvoorbeeld met de London Guildhall School) en anderzijds om samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met onderzoekers en universiteiten uit het Zuiden (bijvoorbeeld Bogota, Kinshasa, Tel Aviv ...).

TADA

TADA (Toekomst Atelier de l’Avenir) heeft een directe impact op honderden sociaal kwetsbare Brusselse jongeren, door middel van intensieve buitenschoolse activiteiten. Sinds 2013 organiseert het atelier drie zaterdagsscholen in Molenbeek, Kuregem en Sint-Joost-ten-Node voor jonge tieners die in onzekere omstandigheden zijn geboren. De cyclus duurt 3 jaar en laat kinderen van 10 tot 14 jaar wennen aan de verschillende realiteiten van de werkende wereld en de maatschappij door middel van workshops geleid door vrijwillige professionals (ondernemers, verpleegkundigen, ingenieurs, advocaten, ... ). Bedoeling is om hen te helpen persoonlijke vaardigheden te verwerven, zoals kritisch denken, het vermogen om te argumenteren, zelfvertrouwen, ... om hun ontwikkeling en sociale integratie te bevorderen. De verstrekte middelen moeten de structurele groei van TADA ondersteunen om het aantal begunstigden in de komende drie jaar aanzienlijk te kunnen verhogen.

Van school naar werk

Door de oprichting van een commerciële onderneming (een picknickbar) biedt het inclusieproject «van school naar werk» jobs aan KOCA-jongeren (Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen). Deze jongeren hebben behoefte aan werkervaring als eerste stap naar een mogelijke overgang naar het traditionele werkcircuit. Het project wil het bedrijfsleven waardevolle informatie bieden over de specifieke vaardigheden van mensen met een handicap en de vereisten voor hun werkomgeving om hen in staat te stellen hun vaardigheden aan te scherpen en hun vertrouwen op te bouwen. Uiteindelijk wil het een expertisecentrum worden op het gebied van inclusieve werkgelegenheid.

Ondernemerschap

Leerstoel in het beheren van fouten

Het vermogen om op de juiste manier met vergissingen en fouten om te gaan, maakt het verschil tussen een goede en een uitstekende manager. Op basis van dat uitgangspunt besliste het Fonds in 2014 om de oprichting van een leerstoel die gewijd is aan deze innovatieve aanpak, te ondersteunen.

Venture lab

De universiteit van Luik en HEC-ULg hebben VentureLab opgestart, een ‘ecosysteem’ voor begeleiding van ondernemerschap voor studenten en jonge afgestudeerden uit het hoger onderwijs in de provincies Luik en Luxemburg. Dankzij de vrijgevigheid van het Fonds zijn er vandaag vijf coaches die 33 ondernemersprojecten van 47 jongeren begeleiden.

Honderdduizend ondernemers

Het Fonds biedt een donatie aan deze vzw die de cultuur van en de zin in ondernemerschap wil overbrengen op jongeren van 13 tot 25 jaar door het organiseren van getuigenissen van ondernemers in het secundair en hoger onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië.

Vocatio beurzen

Het Fonds financiert twee beurzen voor jonge talenten: één voor een opleiding in hippotherapie en één voor een onderzoek naar de behandeling van spieratrofie bij hartfalen.

Duo for a job

Dit programma brengt Belgische vijftigplussers en vluchtelingen samen. Die eersten begeleiden de vluchtelingen bij hun verkenning van de instellingen en de werking van ons land om hen zo te helpen werk te vinden. Het Fonds steunt de vorming van extra duo’s gedurende drie jaar.

Pulse

Het Fonds ondersteunt het project ‘Excellence in Entrepreneurship’ in samenwerking met de Pulse Foundation om een groeibevorderingsprogramma voor jonge ondernemers op te zetten. Het project wordt gerund door ervaren ondernemers en ondersteunt start-ups bij hun ontwikkeling naar een internationale dimensie. De uitdaging is om geselecteerde bedrijven een significant hoger groeiniveau te bieden dan ze zonder het programma zouden hebben ervaren.

StoryMe

Het Fonds Baillet Latour Fonds heeft zich aangesloten bij een partnerschap tussen verschillende stichtingen die de ondernemersvaardigheden van jongeren willen creëren en ontwikkelen. Deze samenwerking is gericht op zo’n 33.000 studenten uit het secundair onderwijs (technisch en beroeps) en onder leercontract in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR / NL). Het gaat uit van de constatering dat grote en complexe maatschappelijke problemen niet kunnen worden opgelost door een enkele organisatie of een enkel programma, omdat ze niet alleen de mobilisatie van verschillende deskundigen, maar ook voldoende middelen nodig hebben om duurzame en grootschalige verandering te bewerkstelligen. Dit project staat bekend onder de naam ‘collective impact’.