Cultuur & Milieu

Patrimonium

KIK-beurzen

Het Fonds subsidieert elk jaar enkele beurzen voor jonge stagiairs die hun opleiding tot restaurateur en onderzoeker komen voltooien aan het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium).

 

Alle beurzen

 

Alle foto's

Jubelparkmuseum

Het Fonds verleent financiële steun aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark voor de organisatie en presentatie – inclusief multimediasupport – van een negentiende-eeuwse verzameling en een terugblik op art nouveau en art deco in België.

KU Leuven Gesticht de Foere

Financiële steun voor de restauratie van vier monumentale schilderijen die door de KU Leuven zijn aangekocht en die de renaissancekunst in Nederland vertegenwoordigen. De schilderijen worden tentoongesteld in de Romeinse zaal van Hof Bladelin in Brugge.

Family brewers Archives

Een origineel historisch onderzoek, ondersteund door het Fonds, naar de brouwerijen Artois en Piedboeuf, in samenwerking met de universiteit van Leuven en de ULB.

Koninklijke Musea voor schone kunsten van België

Financiële steun voor een innovatief en multidisciplinair internationaal artistiek project van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België om de paneelschilderijen van de Vlaamse schilders Jordaens en Van Dyck te bestuderen. Verschillende internationale experts zullen hun technische en wetenschappelijke kennis combineren met methodes vanuit de humane wetenschappen (stijlanalyse, iconografie ...).

Rubenianum Fund

Dit fonds krijgt steun voor een uitgebreide studie van bijna 2500 composities en kunstwerken van Rubens in het kader van de uitgave van een wetenschappelijke publicatie.

Muziek

Koningin Elisabethwedstrijd

Het Fonds steunt de befaamde muziekwedstrijd op het gebied van zowel organisatie als communicatie. Daarnaast heeft het een omvangrijk onderzoeksproject gefinancierd dat de rijke geschiedenis van de Koningin Elisabethwedstrijd wil valoriseren, niet alleen door de archieven (de talrijke documenten, audio- en videofragmenten en foto’s) samen te brengen en te restaureren, maar ook en vooral door die te documenteren en te integreren in een coherente database. In een volgend stadium zal alle informatie via een onlineplatform toegankelijk zijn voor studenten, muziekliefhebbers en het grote publiek.

Muziekkapel koningin Elisabeth

De steun van het Fonds vertaalt zich in verschillende vormen. Je hebt de financiering van studiebeurzen ter ondersteuning van een aantal jonge musici die in de Muziekkapel verblijven – de keuze van de begunstigden gebeurt in samenspraak met het Fonds. Ten tweede is er de ondersteuning van een leerstoel voor een hoogleraar. En tot slot is er een belangrijke bijdrage van het Fonds die het mogelijk maakte om binnen een termijn van vier jaar alle piano’s te vernieuwen.

Orpheus Instituut

Dit in Gent gevestigde onderzoekscentrum focust op onderzoek rond het muzikale creatieproces. Het instituut is wereldwijd bekend om de kwaliteit en rijkdom van zijn werk. Sinds 2014 verleent het Fonds Baillet Latour zijn steun voor de bouw van een kenniscentrum gebaseerd op historische praktijken, vooral met betrekking tot klavierinstrumenten.

Instruments à cordes

Le soutien du Fonds Baillet Latour qui s’étale sur 3 ans, doit permettre à la Chapelle Musicale de développer sa politique d’acquisition et de mise à disposition d’instruments de qualité. L’enveloppe donnera à la Chapelle Musicale la possibilité d’acquérir une dizaine d’instruments à cordes modernes auprès de luthiers actuels, qui seront mis à la disposition des musiciens.

Musica Mundi School

Het Fonds Baillet Latour ondersteunt de Musica Mundi School door middel van de financiering van een studiebeurs van 5 jaar voor een student die ter plaatse verblijft. De missie van deze gerenommeerde school gevestigd in de abdij van Fichermont op het grondgebied van Waterloo, is om wereldwijd het muzikale en menselijke potentieel van jonge talenten te ontwikkelen. De school biedt zijn studenten de mogelijkheid om tegelijkertijd een algemene opleiding (primair en secundair) en een professionele muziekopleiding te volgen, beide van hoge kwaliteit. Deze jonge muzikanten krijgen de kans om andere jongeren te ontmoeten en tegelijkertijd te werken met geweldige leraren en artiesten.

REMUA

ReMuA bevordert sociale integratie en gelijke kansen door de collectieve beoefening van muziek en bevordert het recht op cultuur voor iedereen, vooral jonge mensen. Door kinderen uit achtergestelde buurten intensieve muzikale lessen aan te bieden, zowel tijdens als na school (5 uur per week collectieve muzikale les gedurende minimum drie jaar), combineert ReMuA een educatief, sociaal en artistiek doel (kunnen zingen en een muziekinstrument kunnen bespelen). Toegankelijkheid (uitlenen van instrumenten, gratis projecten) en het zoeken naar artistieke excellentie vormen de hoeksteen van een innovatieve pedagogiek waarbij socialisatie centraal staat. Het koor en het orkest zijn hierbij de sociale plaatsen waar de kinderen en jongeren hun socialisatievaardigheden ontwikkelen. Het succes van het project is gebaseerd op een methode aangepast aan het publiek (bestaande uit 80% kinderen uit kansarme buurten), een specifiek educatief programma en sterke culturele partnerschappen (professionele orkesten en gerenommeerde culturele instellingen). De toegekende financiering moet ReMuA in staat stellen om de duurzaamheid van de activiteiten en de ontwikkeling ervan op aanvullende scholen te garanderen.

Cinema

Koninklijk Belgisch film-archief (cinematiek)

Opdat bijzondere, voor de zevende kunst representatieve filmpareltjes de tand des tijds zouden weerstaan, heeft het Fonds 3 jaar lang zijn steun verleend aan het project "100 films voor 100 jaar". Het project bestaat uit de digitalisering en de restauratie van een honderdtal Belgische films (documentaires, langspeelfilms, kortfilms, journaals, enz.) die werden geselecteerd op basis van hun esthetische, historische en culturele waarde, met de bedoeling ze door het publiek te laten (her)ontdekken.

Milieu

Prijs voor het leefmilieu

Het Fonds Baillet Latour, dat zich om het leefmilieu en de duurzame ontwikkeling in ons land bekommert, beloont jaarlijks en afwisselend in Vlaanderen en Wallonië – in samenwerking met de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen en de Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats – een project van een privé-eigenaar of -beheerder voor het duurzaam inrichten dan wel het ecologisch beheren van een domein in België.

 

Alle laureaten

 

Alle foto's

Belgian tree of the year

Elk jaar wordt de prijs ‘Boom van het Jaar’ afwisselend uitgereikt in Vlaanderen en in Wallonië, om opmerkelijke bomen onder de aandacht te brengen als een belangrijk deel van ons natuurlijke en culturele erfgoed.

 

Alle laureaten

 

Alle foto's

Domaine de graux

De 120 hectare van het landbouwdomein van Graux wordt beheerd volgens de principes van permacultuur en agro-ecologie voor een betere kennis van natuurlijke hulpbronnen en de uitbouw van een duurzaam model van hoge kwalitatieve en kwantitatieve productiviteit. Het Fonds heeft dit onderzoek naar de ‘ideale boerderij’ ondersteund.

Prinses Elisabeth poolstation

Van 2007 tot 2018 steunde het Fonds Baillet Latour het wetenschappelijk poolonderzoek, waarin België sinds de installatie van de Prinses Elisabethbasis op Antarctica – op initiatief van poolreiziger Alain Hubert – een pioniersrol vervult. Als enig ‘zero emission’-onderzoeksstation in Antarctica met geavanceerde apparatuur en internationale erkenning trekt het wetenschappers uit de hele wereld aan om milieu- en klimaatmechanismen van onze planeet te bestuderen. De financiële bijdrage van het Fonds werd gebruikt voor de aankoop van de hoogtechnologische apparatuur die nodig is voor het onderzoek. Bovendien biedt een "Baillet Latour Antarctica Fellowship" in de vorm van een studiebeurs voor twee jaar elke jonge doctoraal- of postdoctoraalstudent, ongeacht zijn nationaliteit, de mogelijkheid om zijn of haar onderzoek voort te zetten vanuit de Princess Elisabethbasis.

 

Alle laureaten

 

Alle foto's

Leerstoel Nieuwe Landbouw

Het Fonds begeleidt de transitie naar nieuwe landbouwmodellen, door sinds 2017 een academische Leerstoel Nieuwe Landbouw te ondersteunen. De ambitie is om nieuwe modellen, gebaseerd op de principes van agro-ecologie en duurzame landbouw, beter te begrijpen en te ontwikkelen. De focus ligt op bodemkundig onderzoek. Ook de economische aspecten van duurzame landbouw worden in aanmerking genomen. Tegelijkertijd zal het academisch onderzoek in de praktijk worden gebracht op de site van de ‘Ferme de Lauzelle’ (gebouw en landbouwgrond voor innovatieve tuinbouwinitiatieven), die een platform is voor het testen van en het gezamenlijk onderzoek naar agro-ecologisch tuinieren.

Doctoraal onderzoek in voeding - gezondheid

Momenteel worden de keuzes in groente- en fruitproductie zelden bepaald door de voedingswaarde van de producten. Meer gerichte keuzes zouden echter ook gunstig kunnen zijn voor de economische winstgevendheid van deze productie. Professor Yvan Larondelle heeft een geïntegreerd onderzoeksprogramma ontwikkeld in samenwerking met het initiatief "Louvain4Nutrition" in het kader van de Leerstoel Nieuwe Landbouw. Het doel is het ontwikkelen en evalueren van innovatieve en praktische, volledige maaltijden gericht op de preventie en zelfs de genezing van een reeks chronische ziekten en aandoeningen. Hierbij worden lokaal geproduceerde groenten en fruit van een gedifferentieerde kwaliteit gecombineerd met supplementen die bestaan uit hyper-nutritionele ingrediënten (rijk aan voedingsstoffen en bioactieve verbindingen).

Uitkerkse Polder

Natuurpunt is een onafhankelijke vereniging met bijna 100.000 leden die de natuur wil beschermen en de biodiversiteit in Vlaanderen wil verbeteren. Ze richt zich op de creatie en het beheer van natuurreservaten. De Uitkerkse Polder - een Natura 2000-site - is een beschermd gebied van 1400 hectare, gelegen aan de oostkant van onze kustlijn, en bestaat uit een opeenvolging van schorren waarvan de uiterst zeldzame biotoop de thuisbasis is van zeer bijzondere planten- en vogelsoorten. Om dit eeuwenoude natuur- en cultuurlandschap in stand te houden, is het noodzakelijk om het waterpeil, dat door de intensieve landbouw wordt bedreigd, te herstellen. Dit kan alleen worden bereikt door strategische grond aan te kopen met het oog op een meer ecologisch waterbeheer.